Monday, September 7, 2009

Kaveat Pemegang Lien

Kaveaat pemegang lien ialah kaveat yang dimasuk oleh pihak yang memegang Dokumen Hakmilik Keluaran atau Pendua Pajakan atas alasan dokumen tersebu atau disandarkan kepadanya,

Kaveat pemegang lien berkuatkuasa bila diendos dalam dokumen hakmilik daftar,

Permohonan kemasukan kaveat pemegang lien melalui Borang 19D dan hendaklah disertakan dengan dokumen hakmilik keluaran atau pendua pajakan sebagai bukti wujudnya lien,

Kesan kemasukan kaveat Pemegang Lien

• Melarang pendaftaran suratcara urusniaga termasuk Sijil Jualan
• Melarang kemasukan catatan Sewaan Dikecualikan daripada didaftar
• Melarang kemasukan kaveat pemegang lien lain

Pembatalan kavat pemegang lien

• Penarik balik kaveat berkenaan oleh pihak yang mendapat faedah lien
• Pendaftaran sijil jualan melalui perintah Mahkamah atas permohonan pemegang lien
• Pendaftaran berpuas hati berkaitan dengan lien tersebut telah selesai dijelaskan
• Atas Perintah Mahkamah bahawa lien tersebut tidak sepatutnya berlaku.


Bookmark and Share

No comments: